Colexio María Auxiliadora - Lugo

Óraganos colexiados

EQUIPO DIRECTIVO
É o órgano ordinario de xestión da escola e a súa función propia é a de impulsar a acción educativa xeral do Centro como concreción do Proxecto Educativo sen prexuízo das competencias asignadas a outros órganos de goberno. Está formado por:
 • DIRECTORA TITULAR - Ana Mª Rodríguez Rey
 • DIRECTORA PEDAGÓXICA - Rebeca Domínguez Domínguez
 • XEFE DE ESTUDOS - Rocío Marcos Martínez
 • ADMINISTRADOR - José Carlos Cadahía de Vega
 • PASTORAL - Miguel Ángel Mouriz Lamas
 • REPRESENTANTE DA TITULARIDADE - Carmen Riguera Sánchez
CONSELLO DA COMUNIDADE EDUCATIVA
É o órgano de goberno colexiado representativo da Comunidade Educativa, e exerce as súas funcións no respecto ós dereitos de Pais/nais, profesores/as, alumnos/as e Institución Titular. Está formado por:
Directora Pedagóxica:
Rebeca Domínguez Domínguez
Representantes de Pais: 
Cruz Besteiro Pallares
Carmen Lomba (rep. Anpa)
Mª Paz Fernández-Albalat Ruíz
Iago Crende Polo
Representantes de Profesores:
Mª Carmen Yáñez Lage
Marta Borrajo Zon
Marina Palacios
Brigitte Andrade
Representantes do Titular:
Ana Mª Rodríguez Rey
Rocío Marcos Martínez
Carmen Riguera
Representantes do Personal Complementario:
Silvia Veiga Gallego
Representantes de alumnos:
Paula Varela
Blanca Méndez
 
CLAUSTRO do PROFESORADO
É membro activo da Comunidade Educativa. Vive corresponsablemente a súa vocación educadora na formación integral dos mozos, e pon en xogo as súas competencias profesionais , educativas e pastorais; asumindo así o seu compromiso co espíritu salesiano. Está integrado pola totalidade de profesores e está  presidido pola Directora Titular.
Funcións: Están expresadas no regulamento de réxime interno, completa o seu amplo marxe de participación nas actividades docentes, a elaboración e realización do Proxecto Educativo, as titorías, etc. Reúnese alomenos unha vez ó trimestre
Algúns trazos máis  significativos:
 • SOMOS un grupo de profesionais da educación, persoas vocacionadas,  preocupadas polo labor formativo que vai máis aló do que comporta a transmisión sistemática de coñecementos
 • TRATAMOS de estar no medio dos nenos/nenas, preadolescentes, adolescentes, xoves, cunha presencia activa, amigable, próxima.
 • BUSCAMOS avaliar axeitadamente, tendo en conta ó alumno/alumna e as súas circunstancias.
 • SOMOS RESPONSABLES e corresponsables xunto cos pais da acción educativa.
 • PREPARÁMONOS con competencia nas materias que impartimos.
 • INTENTAMOS vivir os valores que queremos vivan os nosos alumnos/as. Estamos entre os rapaces cunha presencia amigable, pero sempre coma educadores.
 • MOTIVAMOS no posible a asimilación dos contidos e práctica de actitudes e valores segundo o estilo do noso centro
Logo cole transparente
COLEXIO
Mª AUXILIADORA
Avda. Ramón Ferreiro 30. 27002 - Lugo - LUGO - administracion@mauxiliadoralugo.com - Tlfno. 982284369 - Fax 982284669

Vostede está aquí: Home Quen somos Órganos Colexiados